V/v bảo mật tại hệ thống Trợ Giúp Nhanh

  1. Hệ thống của chúng tôi không lữu giữ thông tin của người truy cập. Hệ thống của chúng tôi chỉ cho phép khách truy cập với quyền hạn “Read” ( Chỉ đọc)
  2. Đối với tài khoản của Cộng tác viên, chúng tôi không lưu giữ địa chỉ email hay các thông tin cá nhân.
  3. Hệ thống sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như Cloudflare, Local Brute Force Protection, Malware scan daily, Two-Factor Authentication, Port security change…
  4. Toàn bộ các dữ liệu bao gồm file, hình ảnh, database đều được sao lưu hàng ngày.
  5. Các phiên bản PHP, SQL, Code, Plugins đều được cập nhật liên tục mới nhất, đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh và ổn định