Tag Archives: HTML

Sử dụng bảng trong HTML – Học HTML dễ

Thẻ bảng HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng (hàng *

Thẻ IMG ( hình ảnh) trong HTML

Thẻ HTML img được sử dụng để hiển thị hình ảnh trên trang web. Thẻ HTML img

Thẻ cụm từ trong HTML

Thẻ cụm từ HTML là các thẻ có mục đích đặc biệt, xác định ý

Định dạng văn bản trong HTML – Formatting

Bạn sẽ cần phải sử dụng rất nhiều các định dạng khi thao tác văn

Tìm hiểu về thuộc tính trong HTML – HTML Attributes

Thuộc tính là gì ? Thuộc tính trong HTML được sử dụng để xác định

Phần tử trong HTML – Elements

Một phần tử HTML được xác định bởi một thẻ bắt đầu. Nếu phần tử chứa nội dung

Các thẻ cơ bản trong HTML – Cùng học HTML

Nối tiếp với nội dung ở bài 1 giới thiệu về HTML là gì thì

HTML là gì ? Tổng quan về HTML

HTML là gì ? HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language. Nó là ngôn ngữ được sử